1. 5 ການຈັດວາງຂອງໄຟ LED Street

  • ກ. ຝ່າຍດຽວ
  • ຂ. ສອງ​ຝ່າຍ​ຕົກ​ໃຈ
  • ຄ. symmetrical ສອງ​ຝ່າຍ​
  • ງ. symmetric ກາງ
  • e. ລະງັບທາງຂວາງ

2.How many meters between 2pcs LED street light?

ຄວາມກວ້າງຂອງຖະໜົນ3-5M6-8M9-11M12-18M
ຄວາມສູງຂອງໂຄມໄຟ4 ມ6 ມ8M12 ມ
GAP8-12M15-20M25-30M30-50M
ການຈັດວາງໂຄມໄຟ
ປະເພດຖະໜົນຖະຫນົນທີ່ຢູ່ອາໄສເສັ້ນທາງປະເທດຖະໜົນຫຼັກໃນຕົວເມືອງເສັ້ນທາງດ່ວນ